KAKO NASTAJE ENERGIJA ZA TRČANJE?!

KAKO NASTAJE ENERGIJA ZA TRČANJE?!

KAKO NASTAJE ENERGIJA ZA TRČANJE?!

Mišićima je potrebna energija, točnije vrlo posebno gorivo, ATP. Možemo reći da su mišići poput mašina u kojima se kemijska energija pretvara u kinetičku. Osim što koriste energiju mišići je i proizvode, u slučaju dugotrajnog trčanja gotovo se sav ATP proizvede tijekom treninga. Mišići proizvode ATP tijekom trčanja pretvaranjem ATP-a u ADP, pri čemu se oslobađa energija u nizu kemijskih reakcija koje omogućavaju da se ADP ponovo vrati u oblik ATP-a koji opet daje energiju.

Što to pokreće naše mišiće?

ATP je skraćenica za adenozin trifosfat, molekula sastavljena o četiri elementarne molekule, jednog molekule adenozina i tri molekule fosfata. Veza molekula fosfata (P) najbliža adenozinu drugačija je od drugih. Te druge veze, kada se raskinu daju energiju. Obično se kida najudaljenija veza od adenozina te otpušta energiju koju mišići mogu da koriste. Molekula se sada sastoji od adenozina i dva fosfata (jedan sa „energetskom vezom“) i zove se adenozin difosfat ili ADP.

Mišići mogu deponati vrlo malu količinu ATP-a, što je dovoljno za prvih nekoliko metara trčanja. Da bi se rad mogao nastaviti mišići moraju proizvoditi još ATP-a, što i čine pomoću ostatka prethodnih reakcija, drugim riječima, mišići proizvode svo gorivo iz ADP-a i fosfata (P). To je moguće jer složeni enzimski sistemi koji se nalaze u svakom mišićnom vlaknu, mogu koristiti energiju koja se nalazi u drugim mišićima, većinom u obliku ugljenih hidrata i mast iz hrane.

Tri sistema za dovijanje energije

Resinteza ATP-a se događa na tri načina, odnosno pomoću tri energetska mehanizma: anaerobni alaktatni, anaerobni laktatni i aerobni. Svi sistemi izazivaju reakciju između ADP-a i fosfata gdje se stvara molekula ATP. Razlika između tih energetskih sistema leži u izvoru energije koji se koristi za vezivanje ADP-a i fosfata u stvaranju ATP-a.